Algemene voorwaarden

Prijzen, locaties en data onder voorbehoud


Individuele inschrijvingen

Aanmelden en annuleren

 • Na aanmelding via de website ontvangt u per e-mail een bevestiging. Ontvangt u deze e-mail bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. Na deze bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
   
 • Inschrijving en bevestiging geschiedt op volgorde van binnenkomst.
   
 •  Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail via secretariaat@leerpuntkoel.nl. Daarna sturen wij u een bevestiging van uw annulering. Ontvangt u deze bevestiging van uw annulering niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen.
   
 • Na aanmelding via de website geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren.
   
 • Bij aanmeldingen voor een e-learning, memotrainer, kennisapp of andere aanmelding die direct bij aanschaf gestart wordt, ziet de inschrijver af van het recht op de wettelijke bedenktijd.
   
 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum betaalt u € 25,- administratiekosten. In het geval van buitenlandreizen betaalt u 25% van het scholingsbedrag.
   
 • Bij annulering vanaf 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum betaalt u 25% van het volledige scholingsbedrag met een minimum bedrag van €25,- administratiekosten. In het geval van buitenlandreizen betaalt u 50% van het scholingsbedrag.
   
 • Bij annulering korter dan 6 weken voor de scholingsdatum en bij "no-show" betaalt u het volledige scholingsbedrag.
   
 • Bij annuleren/afmelden van gratis scholingen korter dan 6 weken voor de scholingsdatum of “no show”, worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
   
 • U kunt de annuleringskosten voorkomen door een vervangende cursist uw plaats in te laten nemen. Zij of hij neemt hiermee de cursuskosten van u over. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen met de Back Office via: secretariaat@leerpuntkoel.nl


Verzetten/afgelasting

 •  Bij onvoldoende inschrijvingen op een scholing wordt deze verzet of afgelast. Hiervan ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang bericht. Bij buitenlandreizen is deze periode één maand.


Reis-/annuleringsverzekering

 • Wij adviseren u voor de nascholingsreizen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.


Maatwerk projecten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties, inschrijvingen en dergelijke zijn voor ons bindend na schriftelijke bevestiging door middel van ondertekening van de offerte.
   
 • Bij ondertekening van de offerte ter accordering van de opdracht verplicht u zich tot een directe aanbetaling van 50% van het totale bedrag.
   
 • Betalingen door de opdrachtgever aan Leerpunt KOEL B.V. dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen na factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is Leerpunt KOEL B.V. gerechtigd een bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.
   
 • Bij algehele of gedeeltelijke annulering van de scholing, dient de opdrachtgevende instelling/organisatie onderstaande percentages van de cursusprijs te voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert. De annuleringssom is het percentage van de in de offerte vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de offerte. Het annuleringspercentage is als volgt: bij annuleren tot 4 weken van tevoren is er 25% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annuleren van 4 weken tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus dient 50% van de cursusprijs betaald te worden. Bij inschrijving en/of annulering vanaf 14 dagen voor startdatum of no-show wordt de gehele cursusprijs in rekening gebracht.
   
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De opdrachtgever is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden.
   
 • Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen. Leerpunt KOEL B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door deelnemers aan enig goed.
   
 • Evenmin is Leerpunt KOEL B.V. aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, oorlog, natuurrampen e.d. Daarnaast is Leerpunt KOEL B.V. niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en werking van o.a. internettoegang en Zoom.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.