Leveringsvoorwaarden

2019

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties en dergelijke zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging beiderzijds. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn weergegeven tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na datum van de reserveringsbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.
   
 2. Bij algehele of gedeeltelijke annulering van de scholing, dient de opdracht gevende instelling/organisatie onderstaande percentages van de cursusprijs te voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert. De annuleringssom is het percentage van de in de definitieve overeenkomst vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de bevestiging.
  Het annuleringspercentage is als volgt: bij annuleren tot 4 weken van tevoren is er 25% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annuleren van 4 weken tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus dient 50 % van de cursusprijs betaald te worden.
  In nauw overleg kunnen hier andere afspraken over gemaakt worden.
  Bij annulering vanaf 14 dagen voor startdatum wordt de gehele cursusprijs in rekening gebracht.
   
 3. Betalingen door de opdrachtgever aan Leerpunt KOEL B.V. dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen na factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is Leerpunt KOEL B.V. gerechtigd een bedrag tot maximaal 10 % van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.
   
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De opdrachtgever is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden.
   
 5. Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen. Leerpunt KOEL B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door cursisten aan enig goed.
   
 6. Evenmin is Leerpunt KOEL B.V. aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, oorlog e.d.


Leerpunt KOEL B.V. 2019